سایر هدایای تبلیغاتی

 

                

قاب خودکار (کد 1080)                                                            قاب خودکار (کد 1081)

 

               

 قاب خودکار (کد 1082)                                                            قاب خودکار (کد 1083)

 

 

 

                     

خودکار روان نویس جفتی (رادین)                                    خودکار روان نویس جفتی ( پارکر جدید)

                     

خودکار روان نویس جفتی (کارن)                                                خودکار جفتی (ست آلپ)

 

پاور بانک تبلیغاتی

 

              xiaomi (5000ml)                       yours (4000 ml) حاوی گارانتی

 

 

yours (6000 ml)                           yours (6000 ml)